Bels amics ben ensenhatz. Studi in memoria di Luigi Milone, a cura di Giosuè Lachin e Francesco Zambon, Modena, Mucchi, 2022.

Giosuè Lachin , Francesco Zambon

Bels amics ben ensenhatz. Studi in memoria di Luigi Mione, a cura di Giosuè Lachin e Francesco Zambon, Modena, Mucchi, 2022.