04/04/2024

Cultura escrita cortesa a la Corona d'Aragó, 11 i 12 d'abril 2024
 El col·loqui vol servir com a espai de debat i reflexió entorn de l’aparició i
desenvolupament d’un model de cultura escrita cortesa a la Corona d'Aragó
entre els segles XIII i XV a partir d’alguns dels resultats del projecte Cultura
Escrita Cortés en la Corona de Aragón: materialidad, transmisión y recepción
(PID2019-109214GB-I00). Es tracta, per descomptat, d’un model que no és
únic ni inalterable, sinó que presenta manifestacions diferents segons els
gèneres literaris i els mitjans de reproducció emprats: manuscrits i impresos.
Tampoc no es circumscriu a les fronteres lingüístiques, ja que trobem lírica
catalana i castellana copiada a Nàpols, lírica occitana francesa i castellana
copiada a Catalunya, prosa narrativa catalana i castellana impresa a França o
a Itàlia… Tots aquests factors, que marquen l’evolució de les formes culturals
durant els segles estudiats, requereixen una anàlisi des de perspectives
transversals, com demostren alguns dels casos que s’analitzaran.